Általános szerződési feltételek


INet-Works

 Az INet-Works Bt. (továbbiakban INet-Works) székhelye: 8424 Jásd, Új utca 5., képviselője: Kiss Péter ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@inetworks.hu WEB címe: www.inetworks.hu, cégjegyzékszáma: 19-06-509160, adószáma: 21138052-2-19.

Az INet-Works tevékenységei számítástechnikai eszközök javítása, kereskedelme, informatikai szolgáltatások nyújtása valamint reklámügynöki tevékenység ami magába foglalja a grafikai tervezést és kivitelezést is és egyéb irodai szolgáltatásokat.

Az INet-Works tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 

1. Tárgyi hatály

 • 1.1 Az INet-Works Bt. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek az INet-Works által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.
 • 1.2. Amennyiben az INet-Works ügyfelével az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.
 • 1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak az INet-Works WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.
 •  1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha az INet-Works a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti. 

 
 

 2. Vevőkör

 • Az INet-Works informatikai termékek kereskedelmével, informatikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, Ügyfeleinek informatikai termékeket és szolgáltatásokat értékesít. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait az INet-Works ügyfél adatbázisában rögzítse.

 

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

 • 3.1 Az INet-Works ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.
 • 3.2. Az Ügyfél az INet-Works által forgalmazott termékekre leadhatja rendelését írásban weben keresztül vagy e-mail formájában, ahol a megrendelésnek egyértelműen és beazonosíthatóan tartalmaznia kell a kívánt termék fajtáját illetve a megrendelt mennyiségét.
 • Ügyfél az INet-Works által forgalmazott azon termékekre melyeket raktárkészletéről tud teljesíteni, telefonon is elfogad rendelést.
 • Az INet-Works mindent megtesz, hogy a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül szintén írásban visszajelez a megrendelés teljesíthetőségére vonatkozóan. Az írásbeli visszajelzés minden esetben írásban e-mail-en történik.
 • 3.3. Az INet-Works megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket – az INet-Works jogosult áthárítani az Ügyfélre. Amennyiben a beszállító az INet-Works lemondását nem fogadja el, az Ügyfél köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.
 • 3.4. Az szerződés az INet-Works írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Ügyfél általi átvétellel jön létre.
 • 3.5. Az Áru átadás-átvétele az Áruról az INet-Works által kiállított számla, illetve szállítólevél átvételével egyidejűleg történik. Mennyiségi reklamációt az INet-Works kizárólag a szállítólevélen vagy a teljesítésigazolási jegyzőkönyvön jelezve fogad el.
 • 3.6. Az Áru birtokba vételével, az Áruval kapcsolatos kárveszély átszáll az Ügyfélre, ezért az Ügyfél viseli az Áru átvételének napjától az Áruban bekövetkezett valamennyi kárt.
 • 3.7. Az INet-Works által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Ügyfél nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel az INet-Works szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben az INet-Works a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Ügyfél további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.
 • 3.8 Az INet-Works a weben, telefonon és e-mailben megrendelt termékek raktárról történő másnapi kiszállítására átadását kizárólag a hétfőtől - csütörtökig, 15:00 előtt leadott foglalások estén tudja vállalni. Az INet-Works Bt. a kiszállítást futárszolgálati alvállalkozók igénybevételével végzi, és a kiszállítás határideje körében felelősséget arra vállal, hogy a megrendelt terméket olyan időpontban adja át az alvállalkozónak, hogy az a következő napon ki tudja szállítani. Abban az esetben, ha az alvállalkozónál a szállítmányok átmeneti hirtelen megnövekedése miatt (pl. év végi, ünnepi időszak) a kiszállítás késedelmet szenvedne, az INet-Works felelősséget nem vállal.

  A 15:00 után érkező foglalások a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra, majd kiküldésre. ( kivétel ez alól a személyes vásárlás )

  Hétvégi kiszállítási kérelmeket az INet-Works -nek nem áll módjában teljesíteni.
 • 3.9 Amennyiben a megrendelés súlya és térfogata az INet-Works megítélése szerint meghaladja a kiscsomagos kiszállítás felső határát, akkor a weben, telefonon és e-mailben megrendelt termékek kiszállítását 48/72 órán belül raklapos kiszállítással tudjuk vállalni.

  A szállítás menete: A megrendelt áru a rendelés leadását követő munkanapon kerül felvételre. Ezek után pedig 1-2 munkanapon belül kerül leszállításra.

  Hétvégi kiszállítási kérelmeket cégünknek nem áll módjában teljesíteni! 

 

4. Árak

 • 4.1. Az INet-Works az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi weboldalán. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.
 • 4.2. Az INet-Works fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel az INet-Works-nél. Ezt az Ügyfél kérésére igazolni kell.
 • 4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén INet-Works egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Ügyfél részére.

 

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

 • 5.1. A számla kiállítása az áru átvételekor történik. Kivételes esetben az INet-Works jóváhagyásával az Ügyfél átveheti az árut szállítólevél kiállítása és Ügyfél általi aláírás ellenében is, ez esetben a számla az Ügyfél által hitelesített ( aláírt, pecsételt ) szállítólevél alapján utólagosan kerül kiállításra, melynek eredeti ügyfél példányát az Ügyfél által megadott címére postai úton juttatjuk el.
 • 5.2. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

  A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az INet-Works a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
 • 5.3. Átutalásos fizetésre az az Ügyfél jogosult, akit az INet-Works a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.
 • 5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az INet-Works a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó - mértékű késedelmi kamatot, valamint a mindenkori jogszabályok szerinti behajtási költségátalányt számíthatja fel.
 • 5.5. Ügyfél a vásárlásai alapján az INet-Works felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.
 • 5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén az INet-Works jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

 

6. Jótállás, szavatosság

 • 6.1. Az INet-Works az Áru eredetét minden esetben fokozott körültekintéssel megvizsgálja, és az Áru gyártóját, származási helyét és külföldi forgalmazójának személyét - hatósági, vagy egyéb ellenőrzés keretében a hatóság erre irányuló kérésére - számlával vagy az importőr megnevezésével igazolni tudja.

  Az INet-Works szavatolja, hogy az Árura vonatkozóan nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, vagy követelése, amely az Ügyfélnek az Árura vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

  Az INet-Works szavatol azért is, hogy az Árura vonatkozó valamennyi hatósági, és egyéb, így különösen adó-, vámkötelezettséget megállapító előírásnak a Megrendelés teljesítését megelőzően eleget tesz, az Árura vonatkozó kötelezettségek megsértése miatt nincs folyamatban hatósági, vagy más eljárás az INet-Works-el szemben.

 

 • 6.2. Az INet-Works által értékesített termékre a Ptk - és a termék jellegétől függően a 151/2003 (IX. 22.) Korm rendelet – rendelkezései az alábbi kiegészítésekkel irányadóak:
  Az INet-Works a hibás termékek által esetlegesen okozott következményi károkért felelősséget nem vállal.

  Az INet-Works jelen pontban meghatározott feltételek szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az Ügyfél által harmadik személy részére értékesített Áru vonatkozásában is, amennyiben a harmadik személy által bejelentett jótállási igény a jelen pontban meghatározott követelményeknek megfelel.

  Az INet-Works az Árura annak jellegétől, és a gyártó által biztosított jótállási kötelezettségtől függően vállal jótállást azzal, hogy a jótállás időtartama nem lehet kevesebb, mint a vásárlástól számított egy év.

  Ügyfél a jótállási igény érvényesítésére vonatkozó jogosultságát az Áru Az INet-Works által kiállított számlájával, szállítólevéllel, vagy jótállási jeggyel igazolja. A jótállási igényhez mellékelni kell az Árura vonatkozó pontos hibaleírást.

  Abban az esetben, ha a megvásárolt termék gyártója a kötelezően előírtnál hosszabb jótállási időt vállal, úgy a vevőt ez a hosszabb jótállási idő illeti meg, erről a jótállási jegyen a vevő minden esetben tájékoztatásra kerül.

  Az alább felsorolt esetekben társaságunk jótállást nem tud vállalni:

  -A termék külső borítását megnyitották
  -A terméket megkísérelték saját kezűleg javítani
  -A terméket megrongálták
  -A termék gyári kialakítást megváltoztatták ( pl. külsejét lefestették )
  -A garanciális ügyintézés alá vont termék nem tartalmazza az összes gyári kiegészítőt
  -A termék elemi kár következtében sérült
  -A termék túlfeszültség következtében sérült
  -A termék nem megfelelő telepítés következtében hibásodott meg ( fizikai installáció illetve szoftveres beállítások / szoftverfrissítés )
  -A termék nem rendeltetésszerű használat következtében hibásodott meg
  -A termék nem azonosítható (pl. a gyári szám, vonalkód nem olvasható, vagy elveszett)

 

 • 6.3 A jótállási igények bejelentése, felhasználói bejelentkezést követően az INet-Works weblapján keresztül (www.inetworks.hu) történik, a GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS menüpont alatt megjelenő űrlap teljes körű kitöltésével. A megfelelően kitöltött adatlap alapján munkatársunk az igény érvényesítőjével a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot és ilyen módon egyezteti az érintett készülék átvételét.
 • 6.4 Garanciális javításra szánt árut, kizárólag az adatlap hiánytalan kitöltése, illetve az ennek alapján általunk kiküldött hivatalos visszaigazolást követően áll módunkban átvenni! Az ettől eltérő módon visszajuttatott áruért felelősséget nem vállalunk!
 • 6.5 Cégünk, kereskedelmi egységként kizárólag előzetes hibadetektálással foglalkozik, javítással nem. Társaságunk jogosult felajánlani a hibás készülék cseréjét, amennyiben az előzetes vizsgálat alapján az indokoltnak látszik. Társaságunk jogosult továbbá egyes, az előzetes hibavizsgálat alapján aggályos esetekben is felajánlani, hogy a vevő részére az ügymenet gyorsításaként újabb egyező típusú terméket ad el, és az igény gyártó általi pozitív elbírálása esetén a vevő és Társaságunk előzetes megegyezése alapján jóváírja a visszavitt termék árát, vagy a kijavított (cserélt) terméket is megkapja. Társaságunk vállalja, hogy a hibás termék leadásától számított 7 napon belül dönt arról, hogy a fenti lehetőségekkel kíván-e élni. A hibás terméket a beérkezést követően a gyártónak továbbítjuk, ő végzi a hiba beazonosítását, majd a javítást, illetve cserét. A teljes folyamat végeredményeként, a gyártó a terméket részünkre megküldi, ezt követően továbbítjuk partnereinknek. A termékek gyártói felé történő eljárás általában az EU területén belül történik, azonban a javítás illetve a csere időtartamát a fenti tényezők befolyásolják. Az általános ügyintézési határidő ennek megfelelően maximum 90 nap.
 • 6.6 Abban az esetben, ha a termék gyártója a jótállási igényt elutasítja, akkor az igényt társaságunk is kénytelen elutasítani..
 • 6.7. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az INet-Works átvételi pontja vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása az Ügyfél kötelessége, vagy az Ügyfél költsége terhére INet-Works vállalhatja.

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 • 7.1./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, és ezt a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett, de még teljes egészében ki nem fizetett termék tulajdonjoga a Ptk. 6:216 § szerint a Szállítót illeti. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt, a még teljes egészében ki nem fizetett dolgot csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi a Szállító számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében a Megrendelő tulajdonában lévő áruk tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal (opciós jog biztosítása) megszerezze, és az így tulajdonjogot szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonába kerülő áru értékét a Megrendelő beszerzési ára határozza meg. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelések alapján az Áru tulajdonjoga a Szállítóról, mint eladóról akkor száll a Megrendelőre, mint vevőre, amint a teljes vételár kiegyenlítése megtörtént. Amennyiben Megrendelő a számla megfizetésével késedelembe esne, úgy Szállító a teljes – kamatokkal növelt - vételár követelése mellett dönthet úgy is, hogy az Árut birtokba veszi. Több Áru egyszerre történő rendelése esetén a Szállító az egyes Áruk tekintetében jogosult egymástól eltérően dönteni.
 • 7.2. Ügyfél köteles tűrni az INet-Works fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.
 • 7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az INet-Works tulajdonában maradnak, ezeket Ügyfél csak az INet-Works által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését az Ügyfél köteles megtéríteni az INet-Works részére.

8. Elektronikus kereskedelem

 • 8.1. Az INet-Works és az Ügyfél közötti elektronikus kereskedelem során az Ügyfél fogyasztónak minősül, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai vonatkoznak.
 • 8.2. Az INet-Works elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Ügyfél közvetlen információt szerezhet az INet-Works rendelhető termékeiről A Jelszó azonosítja Ügyfelet, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Ügyfél megtette.
 • 8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti az INet-Works számítógépes rendszere. Az INet-Works csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Ügyfél részére.
 • 8.4. Ügyfél teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. Az INet-Works nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Ügyfélnél, akár harmadik személyeknél. Ügyfél köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.
 • 8.5. A weben az INet-Works részletesen feltünteti a termék, szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek, szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weben megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 • 8.6. Amennyiben az INet-Works minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 • 8.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 • 8.8 Készleten nem elérhető áru esetén a feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

 

9. Adatkezelés

 • 9.1. Az INet-Works az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi, szolgáltatási kapcsolat céljából, az INet-Works által közölt Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Ügyfél adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.
 • 9.2. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az INet-Works szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

 

10. Exportkorlátozások

 • 10.1. Ügyfél szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.
 • 10.2. Az INet-Works megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 

11. Egyéb rendelkezések

 • 11.1. Az INet-Works ezen Általános szerződési feltételeket Ügyfél számára elektronikus formában a www.inetworks.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.
 • 11.2. Az Ügyfél bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az INet-Works Általános szerződési feltételeit.
 • 11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.
 • 11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
 • 11.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján az INet-Works székhelye alapozza meg.

 

Jásd, 2022. augusztus 5.

 

INet-Works Bt.